Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Beleid en projectmanagement

Nestor Solutions herkent leefbaarheid als een belangrijk en serieus onderdeel van uw verantwoordelijkheid en weet het te vertalen in resultaatgerichte, gestructureerde, overzichtelijke en budgettair hanteerbare projecten. Daarbij verliest Nestor Solutions niet uit het oog dat vooral gaat over het positief beïnvloeden van de beleving van mensen met betrekking tot hun woonomgeving (soms ook ‘werkomgeving’). De eigen inzet van mensen uit de buurt zelf is daarbij van wezenlijk belang. Wij bieden u inspirerende ideeën en concepten uit binnen- en buitenland, maar dan wel beproefd en meetbaar resultaatgericht, waarbij de mens centraal staat. We geven daarbij op voorhand altijd een eerlijk zicht op de sterke en zwakke kanten. Wij bieden u ook hulp bij uw eigen initiatieven, klein en groot, omdat we er met onze kennis en ervaring structuur aan kunnen geven, met een helder begin, duidelijke tussenstappen en goed zicht op het eindresultaat. Zodoende kunt u uw projecten in hun totale procesgang veel beter overzien en managen. We kunnen maatschappelijke partners, bewoners en andere eindgebruikers aan uw projecten binden, omdat we weten wat hen beweegt en we ook weten wat hen werkelijk bindt. We kunnen tenslotte assisteren bij het meten van resultaat, verantwoord budgetteren en het vinden van externe middelen. We kunnen zelf voor de uitvoering zorg dragen, maar ook uw eigen mensen assisteren of coachen.

Structurele aanpak
Waar Nestor Solutions u vooral mee van dienst kan zijn, is het bieden van een structuur bij het opzetten, uitvoeren, volgen en afronden van leefbaarheidconcepten of projecten.
Wij hanteren het beginsel van de ‘6 B’s’:

Beginnen: Waaronder het formuleren van doelstellingen en de belangrijkste subdoelstellingen; het vaststellen van randvoorwaarden en het kiezen van de juiste partners

Beheersen: Waaronder het helder definiëren van een concept of een project, het verzamelen van omgevingskennis en het kennen van de insteek van gekozen partners in een project

Beslissen: Waaronder het vaststellen van mandaten, het bepalen van de regie in een project en het afstemmen met (hogere) beslissingskaders

Besturen: Waaronder het aansturen van onderdelen van een project, van partijen en van mensen

Bewaken: Waaronder het bewaken van budgetten en termijnen en het meten van resultaten

Besluiten: Waaronder het werken naar een heldere afronding van een concept of een project, met oog voor evaluatie en nazorg


Als basis voor een concept of een project hanteert Nestor Solutions in principe vier instrumenten:

Werken met overeenkomsten
Eveneens belangrijk is de ervaring van Nestor Solutions met het opstellen van overeenkomsten. Het betreft doorgaans samenwerkingsovereenkomsten met externe maatschappelijke partijen en bewoners/eindgebruikers, maar soms ook met interne organisatieonderdelen.
Wij onderscheiden daarbij een initiële fase, waarin een project gezamenlijk vorm wordt gegeven; een definitiefase, die doorgaans wordt afgerond met een intentieovereenkomst en een uitvoeringsfase, waarin contractuele afspraken worden gemaakt.
Bij dit alles kunnen wij u diverse varianten aanbieden.